Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Parzewie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt. 1 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490)

 

Wójt Gminy Kotlin ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 300603_02.0005 Parzew, na arkuszu mapy 2, jako działka  nr 203/1 o pow. 0.1162 ha, stanowiącej własność Gminy Kotlin, dla której Sąd Rejonowy  w Jarocinie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KZ1J/00021979/3 bez obciążeń  w dziale III i IV księgi wieczystej.

 

Nieruchomość położona jest w Parzewie w strefie pośredniej miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz szkoły podstawowej, nieruchomość położona jest przy drodze publicznej utwardzonej, działka ma kształt regularny , nad działką przechodzi napowietrzna linia niskiego napięcia,  stanowi grunt orny oznaczony symbolem  R IVa. Istnieje możliwość podłączenia: energii elektrycznej, wody  i gazu.  

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  w studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotlin nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym w umowie sprzedaży strony wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   37.000,00  zł netto.

Postąpienie minimalne  wynosi 1%.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Przetarg odbędzie w dniu 19.06.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kotlin przy ul. Powstańców Wlkp. 3, sala  nr 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium w pieniądzu w wysokości 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

Wadium z dopiskiem „Przetarg Parzew działka nr 203/1” należy płacić na konto Urzędu Gminy w Kotlinie PKO BP SA nr 80 1020 2212 0000 5502 0027 8580  w takim terminie aby środki były widoczne na koncie Urzędu w dniu 15.06.2018r.

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać: ważny dowód tożsamości, który podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej  przed otwarciem przetargu oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny pełny odpis Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania  w imieniu spółki.

W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego   w oryginale w dniu przetargu. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową (w tym prowadzących działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. Uczestnictwo w przetargu jednego małżonka wymaga okazania pisemnego oświadczenia współmałżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016r. poz. 1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.

Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym, przez organizatora  przetargu  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy notarialnej wpłacić na rachunek bankowy sprzedającego kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększoną o należny podatek VAT oraz pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy sprzedającego przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Kotlin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej  Urzędu www.kotlin.com w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Parzew  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotlinie  przy ul. Powstańców Wlkp. 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotlin pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 62 740-54-81 wew. 33.

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Skowrońska
Data utworzenia:2018-05-11 12:24:42
Wprowadził do systemu:Wanda Margiela
Data wprowadzenia:2018-05-11 12:24:59
Opublikował:Wanda Margiela
Data publikacji:2018-05-11 12:27:25
Ostatnia zmiana:2018-05-11 12:27:31
Ilość wyświetleń:376

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij